دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   چهاردوری

پست الکترونیکی : m-chahardori@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق-الکترونیک گرایش طراحی مدارهای مجتمع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی برق -الکترونیک

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1389/10/16

محمد چهاردوری

محل خدمت:   دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مرتبه علمی : استادیار

^